BILICAME: REPERTORI BIBLIOGRÀFIC DIGITAL DE LA LITERATURA CATALANA DE L’EDAT MITJANA

BILICAME: REPERTORI BIBLIOGRÀFIC DIGITAL DE LA LITERATURA CATALANA DE L’EDAT MITJANA

Al si del Grup de Recerca de Literatura Catalana Medieval de la Universitat d’Alacant (LICATMED), es troba en curs de revisió final la primera fase del projecte Corpus bibliogràfic digital de la literatura catalana de l’edat mitjana (BILICAME). L’objectiu n’és l’elaboració d’un corpus bibliogràfic digital exhaustiu, de consulta lliure en xarxa i d’actualització periòdica, referit, inicialment, a la literatura en llengua catalana produïda pels autors valencians fonamentals del segle XV, tot i que, en fases successives, es pretén ampliar-lo a la totalitat dels escriptors medievals en llengua catalana.

A tal fi, s’ha dissenyat i posat en funcionament un portal web ja accessible (http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php), que consta de sis seccions, dedicades a: a) Ausiàs March, b) Tirant lo Blanc, c) Jaume Roig, d) Isabel de Villena, e) Joan Roís de Corella i f) Bernat Fenollar i altres autors del seu cercle. En cada una d’aquestes s’aplega tota la bibliografia pertinent publicada des dels inicis de la impremta fins a l’actualitat. Cada secció conté tant les edicions dels textos, les traduccions d’aquests quan n’hi ha i els estudis (llibres, articles, capítols…) que se n’han fet. Aquests últims incorporen un resum descriptiu i han estat indexats amb els descriptors fonamentals dels seus continguts respectius.

El programa informàtic dissenyat a l’efecte és molt versàtil i permet diversos paràmetres, individualitzats o combinats, de recerca, obtenció i ordenació dels materials, de manera que possibilita funcions tan diverses com, entre d’altres: accedir al llistat bibliogràfic complet del corpus; accedir al llistat bibliogràfic complet d’una o més seccions; accedir al llistat bibliogràfic complet d’una subsecció (edicions, traduccions o estudis) concreta de la totalitat de seccions del corpus o d’una o més seccions determinades; accedir al llistat bibliogràfic complet de referències corresponents a un autor concret dins de la subsecció «Estudis», bé de la totalitat del corpus, bé d’una o més de les seves subseccions del mateix; accedir, a partir de descriptors, a la totalitat dels ítems corresponents de la totalitat del corpus o d’una o diverses de les seves seccions o subseccions; accedir als descriptors i resums de les entrades bibliogràfiques de la totalitat del corpus o d’alguna o algunes de les seves seccions, o bé fer-ho només als d’una o més subseccions, etc.

Aquest projecte ofereix algunes novetats en relació amb altres de més o menys similars. En primer lloc, es tracta d’un corpus digital de consulta lliure en la xarxa, que, a més de no limitar-se únicament a un sol autor o obra, afegeix ressenyes descriptives més extenses que les que solen recollir altres repertoris similars (Amadís, BBAHLM, Qüern…). En segon lloc, l’etiquetatge de cada entrada amb els descriptors dels seus continguts fonamentals permet una major versatilitat a l’hora d’introduir paràmetres de cerca d’utilitat per a l’usuari. En tercer lloc, es concep com un corpus amb voluntat d’exhaustivitat i d’actualització permanent, cosa que, sens dubte, el separa d’altres repertoris que només recullen materials a partir de la data de la seva fundació.

L’equip responsable de BILICAME està format per Rafael Alemany (coordinador), Rosanna Cantavella, Llúcia Martín, Eduard Baile, Magdalena Llorca i Joan Ignasi Soriano, del grup de recerca LICATMED, i ha comptat amb la col·laboració d’Anna Isabel Peirats (Universitat Sant Vicent Màrtir de València) i del tècnic informàtic Pablo Giménez.

Puedes ir al final del post y dejar un comentario.

Escriu un comentari: